Privacyverklaring

Privacyverklaring van Sport Horse Health Plan

Uw persoonsgegevens en privacy in onze paardenpraktijk.

 

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe regeling ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze regeling heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

 

Paardenpraktijk

In onze paardenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw paard diergeneeskundig goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

 

De plichten van de paardenpraktijk

Sport Horse Health Plan is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening voor uw dier;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Alle medewerkers binnen Sport Horse Health Plan hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening voor uw dier en het financieel afhandelen van de verleende zorg.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit middels een e-mail kenbaar maken aan Sport Horse Health Plan via info@shhp.nl. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Sport Horse Health Plan hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de wij voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben.

 

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Dan gaat onze praktijkeigenaar hierover graag met u in gesprek.